A A A
SmodBIP

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Wstęp Deklaracji

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ząbkowicach Śląskich

zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Ząbkowicach Śląskich.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
• filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,
• część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
• brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
• poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Wyłączenia:
• mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
• filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. (TEST)

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest administrator strony, zabkowice@wroc.wiw.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 74 815-76-35. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Wejście do budynku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Ząbkowicach Śląskich odbywa się schodami. Brak podjazdu dla osób ze szczególnymi potrzebami, brak windy. Drzwi wejściowe do budynku znajdują się powyżej poziomu chodnika.
2. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ząbkowicach Śląskich zajmuje prawą część pierwszego piętra budynku. Budynek nie posiada windy.
3. Budynek Powiatowego Inspektoratu Weterynarii nie jest przystosowany do poruszania się osób ze szczególnymi potrzebami, występują bariery architektoniczne. Zapewniono komunikację dla osoby ze szczególnymi potrzebami na jej wniosek - pracownik schodzi do klienta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą. Dodatkowo na poziomie chodnika umieszczono dzwonek dla osób ze szczególnymi potrzebami, po którego naciśnięciu pracownik schodzi w celu obsługi klienta.
4. Wyznaczono miejsce parkingowe dla osób ze szczególnymi potrzebami. Parking przed budynkiem jest ogólnodostępny, nie występują problemy z zaparkowaniem samochodu.
5. Nie ma przeciwwskazań do wstępu z psem asystującym lub psem przewodnikiem.
6. W urzędzie nie ma wyznaczonej osoby do tłumaczenia języka migowego, nie ma przeciwwskazań co do wykorzystania tłumacza online, napisanie pisma lub złożenie wniosku i wysłanie na adres siedziby, oraz wysłanie maila na adres: zabkowice@wroc.wiw.gov.pl.

Aplikacje mobilne
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ząbkowicach Śląskich nie posiada aplikacji mobilnych.Opublikował: Tomasz Łuczyński
Publikacja dnia: 18.10.2021
Podpisał: Tomasz Łuczyński
Dokument z dnia: 23.09.2020
Dokument oglądany razy: 748