Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych zarejestrowanych przez monitoring wizyjny jest Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ząbkowicach Śląskich, ul. Daleka19, 57-200 Ząbkowice Śląskie; e-mail: zabkowice@wroc.wiw.gov.pl
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: abi@vp.pl.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e  RODO i art. 5a ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym w brzmieniu nadanym postanowieniami art. 155 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz art.22² §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.
  4. Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres 30 dni, a w przypadku, gdy nagranie jest lub może być dowodem w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa – do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
  5. Przez obszar objęty monitoringiem wizyjnym rozumie się: obszar wokół budynku i w najbliższym jego otoczeniu oraz wszystkie pomieszczenia jednostki.
  6. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  7. Mają Państwo prawo dostępu do danych w uzasadnionych przypadkach, prawo do usunięcia danych jej dotyczących, prawo do anonimizacji lub usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Skip to content