Deklaracja dostępności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Ząbkowicach Śląskich

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ząbkowicach Śląskich zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Ząbkowicach Śląskich (kliknij).

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 • Brak obsługi strony skrótami klawiszowymi.
 • Część plików dostępnych na stronie, to skany dokumentów opublikowane w formacie pdf, które nie zostały poddane procesowi optycznego rozpoznawania tekstów (OCR), w związku z czym mogą występować trudności z ich odczytaniem z wykorzystaniem czytników ekranu.

Wyłączenia

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Aplikacje mobilne

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ząbkowicach Śląskich nie posiada aplikacji mobilnych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Sylwia Żdan
 • E-mail: zabkowice@wroc.wiw.gov.pl
 • Telefon: 748157635

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii we Wrocławiu

„Nazwa organu odwoławczego” oświadcza, że każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Wejście do budynku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Ząbkowicach Śląskich odbywa się schodami. Brak podjazdu dla osób ze szczególnymi potrzebami, brak windy. Drzwi wejściowe do budynku znajdują się powyżej poziomu chodnika.
2. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ząbkowicach Śląskich zajmuje prawą część pierwszego piętra budynku. Budynek nie posiada windy.
3. Budynek Powiatowego Inspektoratu Weterynarii nie jest przystosowany do poruszania się osób ze szczególnymi potrzebami, występują bariery architektoniczne. Zapewniono komunikację dla osoby ze szczególnymi potrzebami na jej wniosek – pracownik schodzi do klienta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą. Dodatkowo na poziomie chodnika umieszczono dzwonek dla osób ze szczególnymi potrzebami, po którego naciśnięciu pracownik schodzi w celu obsługi klienta.
4. Wyznaczono miejsce parkingowe dla osób ze szczególnymi potrzebami. Parking przed budynkiem jest ogólnodostępny, nie występują problemy z zaparkowaniem samochodu.
5. Nie ma przeciwwskazań do wstępu z psem asystującym lub psem przewodnikiem.
6. W urzędzie nie ma wyznaczonej osoby do tłumaczenia języka migowego, nie ma przeciwwskazań co do wykorzystania tłumacza online, napisanie pisma lub złożenie wniosku i wysłanie na adres siedziby, oraz wysłanie maila na adres: zabkowice@wroc.wiw.gov.pl.

Skip to content