INFORMACJA DLA MYŚLIWYCH
Dodane przez ibmtl dnia Lipiec 01 2009 06:50:15

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie ( Dz. U. z 1995 r., Nr 147, poz. 713 z późn. zm.) zwierzyna łowna po upolowaniu należy do koła łowieckiego lub jest własnością obwodu łowieckiego.


Treść rozszerzona

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie ( Dz. U. z 1995 r., Nr 147, poz. 713 z późn. zm.) zwierzyna łowna po upolowaniu należy do koła łowieckiego lub jest własnością obwodu łowieckiego.

W związku z powyższym Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ząbkowicach Śląskich informuje, że podmiot może prowadzić sprzedaż bezpośrednią tusz zwierząt łownych konsumentowi końcowemu lub do lokalnego zakładu detalicznego pod warunkiem spełnienia określonych wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej ( Dz. U. z 2007 r. Nr 5, poz. 38 ) i wcześniejszej rejestracji u Powiatowego Lekarza Weterynarii.

Podmiot chcąc prowadzić sprzedaż bezpośrednią, może sprzedawać wyłącznie tusze grubej zwierzyny łownej nieoskórowanej lub tuszki zwierzyny łownej niewypatroszonej po spełnieniu wymagań określonych w wyżej wymienionym rozporządzeniu.

Tusze przeznaczone do sprzedaży bezpośredniej powinny być poddane badaniu po odstrzale przez przeszkolonego myśliwego. Myśliwy po przeprowadzeniu oględzin grubej zwierzyny łownej jest zobowiązany dołączyć do tuszy oświadczenie, którego wzór został określony w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie przeprowadzenia szkolenia myśliwych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 5, poz. 39 ).

Ponadto wszystkie tusze dzików przeznaczone do sprzedaży bezpośredniej powinny być poddane obowiązkowemu badaniu na włośnie przeprowadzonemu w sposób określony w przepisach rozporządzenia Komisji (WE) nr 2075/2005 z dnia 5 grudnia 2005 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące urzędowych kontroli w odniesieniu do włośni ( Trichinella ) w mięsie ( dz. Urz. UE L 338 z 22.12.2005 str. 60 ).

Powiatowy Lekarz Weterynarii

Wiesław Kałamaga