Losowa Fotka

Zegar & Kalendarz

Utylizacja padłej trzody chlewnej.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ząbkowicach Śląskich w związku z niepokojącymi informacjami dotyczącymi nielegalnego zakopywania przez hodowców padłej trzody chlewnej informuje, co następuje.
Zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 padła trzoda chlewna stanowi materiał kategorii 2. Zwierzęta podejrzane o choroby zakaźne powinny być przekazywane do unieszkodliwienia w zakładach utylizacyjnych kategorii 2 lub 1. W w/w zakładach uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego są przetwarzane zatwierdzoną metodą z zastosowaniem odpowiednich parametrów temperatury, czasu oraz ciśnienia. Taki sposób obróbki gwarantuje unieszkodliwienie ewentualnych czynników zakaźnych i zapobiega przedostaniu się tych patogenów do środowiska.
Ponadto hodowcy nie ponoszą kosztów związanych z przekazywaniem padłych zwierząt do utylizacji, ponieważ istnieje w Polsce specjalny system dopłat z budżetu państwa dla zakładów utylizacyjnych odbierających od rolników padłe zwierzęta. Za realizację systemu dopłat do unieszkodliwiania padłych zwierząt odpowiada Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Na stronie internetowej w/w Agencji pod linkiem http://www.arimr.gov.pl/pomoc-krajowa/dofinansowanie-kosztów-utylizacji-padłych-zwierząt-gospodarskich.html dostępny jest wykaz zakładów utylizacyjnych prowadzących przedmiotową działalność w poszczególnych województwach oraz kontakt do tych przedsiębiorstw.
Każdorazowo po odebraniu zwłok padłego zwierzęcia hodowca otrzymuje od zakładu utylizacyjnego handlowy dokument poświadczający przekazanie zwierzęcia do utylizacji i zobowiązany jest do jego przechowywania.
Biorąc pod uwagę powyższe istnieje całkowity zakaz grzebania zwłok padłych zwierząt gospodarskich.
W przypadku stwierdzenia nielegalnego zakopywania lub innego niezgodnego z prawem zagospodarowania w/w zwierząt będą bezwzględnie stosowane przepisy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 maja 2014 roku w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenia określone w przepisach o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, dotyczącego postępowania z produktami ubocznymi pochodzenia zwierzęcego produktami pochodnymi ( Dz. U. z 2014 roku poz. 629). Zgodnie z § 3 pkt 2 (lit. b) w/w rozporządzenia kara pieniężna za taki czyn może wynosić od 3 000 do 11 000 złotych.
Wygenerowano w sekund: 0.02
202,425 Unikalnych wizyt